Øvrige hjælpemidler

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt
  • Hjælpemidlet skal:
   i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
   i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
   være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv
  • Kommunen foretager en konkret, individuel og faglig vurdering af, om kriterierne er opfyldt

Koncept

Borger skal selv kontakte kommunen. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen anmode lægen om en attest.

Læge kan, med borgers samtykke, ansøge om hjælpemidler. Ved behov, indhentes yderligere lægefaglige vurderinger, eller yderligere oplysninger fra borger.

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en behandling (læge/hospital), kan ikke bevilges af kommunen. I nogle tilfælde udlånes ordinerede hjælpemidler af hospital.

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at borger kan føre en selvstændig tilværelse, så borger i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

Hjælpemidlerne bevilges som et udlån, og skal leveres tilbage til kommunen, når behovet ikke længere er til stede.

Her er typisk tale om hjælpemidler som:

 • Diverse ganghjælpemidler som rollator, kørestol m.fl.
 • Badebænk
 • Toiletforhøjer
 • Hjælpemidler til forflytning
 • Hjælpemidler til brug i køkkenet
 • Plejeseng
 • Hjælpemidler til afhjælpning af tryksår
 • Der kan evt. også ydes hjælp til ændring af boligen, som fjernelse af dørtrin

Bevillingsmyndighed er Varde Kommune.

Da der er tale om genbrugshjælpemidler, skal hjælpemidlet returneres til Varde Kommune, når borgeren ikke længere har behov for hjælpemidlet.

Tilmelding og visitation

Lægehenvisning/ansøgning skal sendes til kommunen.

Der kan ansøges om hjælpemidler på borger.dk eller Varde Kommunes hjemmeside ved at søge på ”Ansøg om hjælpemidler og boligindretning”.

Der kan fra læge sendes korrespondance via Netforvaltning Sundhed eller Medcom.

Ved spørgsmål eller behov for hjælp kontakt Team Hjælpemidler
Telefonnummer 7994 7252
hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00, eller ved personlig henvendelse på Borgercenter Varde efter aftale.

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune. Der kan være egenbetaling på produkter som betragtes som forbrugsgoder

Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker borger et dyrere hjælpemiddel, skal borger selv betale den ekstra udgift.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret og individuel vurdering for udredning af behovet og rette produkt.


Sted

Ved spørgsmål, eller behov for hjælp kontakt Team Hjælpemidler
Telefonnummer 7994 7252
hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00.

Personlig henvendelse
Borger Center Varde
Frisvadvej 35, 3 sal, Team Hjælpemidler
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Der ydes støtte til bedst billigste egnede hjælpemiddel. Ønsker du selv et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. Produktet skal opfylde de krav til produktet, som opstilles ud fra behovet

 • Der kan være indgået indkøbs – og samhandelsaftaler med leverandører. Der kan dog være mulighed for at vælge anden leverandør. Ved valg af anden leverandør, skal du selv betale evt. ekstra udgift

 • Hjælpemidler må ikke anskaffes før ansøgning og bevilling