Pædagogisk Psykologi Rådgivning – PPR

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Familier med børn under 18 år
  • Forældrenes samtykke

Koncept

PPR er en pædagogisk, psykologisk rådgivningsenhed som kan inddrages i samarbejdet mellem forældre og pædagogiske medarbejdere på skoler og i daginstitutioner, når der er bekymring om et barns læring, udvikling eller trivsel.

Forældre og barn/den unge, kan henvende sig til lederen i dagtilbud eller skole, ved ønske om undersøgelse, også selv om der ikke vurderes at være behov for støtte.

Leder af dagtilbud eller skole, laver indstilling, hvis det vurderes at barnet/den unge kan have behov for støtte i dagtilbud eller skole. Forældrene skal altid give samtykke til indstilling.

På baggrund af indstillingen sker der en vurdering af behovene for støtte for at afhjælpe barnets/den unges udfordring og der gives forslag til, hvad der kan gøres pædagogisk, for at afhjælpe disse.

Efterfølgende er det lederen af dagtilbud/skole, der har til opgave at iværksætte den støtte, som vedkommende finder relevant for at nedbringe barnets/den unges behov.

En indstilling til PPR-funktionen, vil i udgangspunkt ikke medføre, at der sker henvisning til psykiatrien. Der er således ikke givet en åbning for henvisning til psykiatrien, ved at barnet indstilles til PPR.

Tilmelding og visitation

Vedrørende skolebørn skal  forældrenes henvendelse skal ske til dagtilbudsleder/skoleleder, der herefter i sammenråd med forældre laver indstillingen til PPR-funktionen.

Vedrørende yngre børn, er indstillingsretten åben, til at være dem der i det daglige omgås barnet.

Indstillingen sker på et skema.

Dette kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.vardekommune.dk/stoette-og-raadgivning

Telefonnummer til afdelingen: 79 94 76 55 administrativ medarbejder Birgit Kristensen.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Tilbuddet er uden brugerbetaling.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Relevant dagtilbud eller skole.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du/I (familien) kan henvende sig til dagtilbudslederen/skolelederen, hvis I tænker jeres barn/unge har brug for støtte i dagtilbud/skole.

 • Du/I (familien) vil blive holdt orienteret om forløbet i sagsarbejdet. Det vil kunne medføre møder i dagtilbud eller skole i forløbet.

 • Dagtilbudsleder/skoleleder skal vurdere, hvordan et evt. støttebehov bedst kan imødekommes i dagtilbud/skole.

 • Der udarbejdes en skriftlig pædagogisk-psykologisk vurdering.

 • PPR kan kontaktes for anonym rådgivning.

 • Laves der en indstilling, oprettes der en sag i PPR. Sagen lukkes 5 år efter, at den ikke længere er aktiv.